ThS. NCS Nghiêm Thị Hồ Thu

21/02/2019

Giảng viên Bộ môn Văn học, Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học

Email:  thunth@tnus.edu.vn

Tel:       0912.591582

Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam hiện đại

Thông tin chi tiết truy cập http://profile.tnus.edu.vn/thunth