Ths. NCS Phạm Anh Nguyên

21/02/2019

Giảng viên Bộ môn Báo chí – Truyền thông

Email:  phamnhnguyennn17@gmail.com

Tel:      0913395451

Hướng nghiên cứu chính:

– Báo in

– Ngôn ngữ báo chí

– Lịch sử báo chí

Thông tin chi tiết truy cập http://profile.tnus.edu.vn/nguyenpa