Ths. NCS Hoàng Thị Kim Khánh

22/02/2019

Giảng viên Bộ môn Báo chí – Truyền thông

Email:  khanhhtk@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu chính

-Truyền thông trên Internet

Thông tin chi tiết truy cập http://profile.tnus.edu.vn/khanhhtk