Mã chương trình: 8 22 01 21
Địa điểm: Thai Nguyen
Thời gian: 2 năm
Khoa/Phòng: Báo chí - Truyền thông và Văn học
Hình thức: Chính quy
Mở rộng tất cả các phần
Tổng quan chương trình

        Chương trình đào tạo được xây dựng theo Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-ĐHTN-SĐH ngày 29/8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

            Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, Đại học Sư Phạm Hà Nội I, Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Lạt, Đại học Cần Thơ, Đại học Vinh và trường Đại học Sư phạm – ĐHTN. Tuy nhiên, chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tiếp tục, chuyên sâu từ chương trình đào tạo chuyên ngành Văn học Việt Nam trình độ cử nhân của trường Đại học Khoa học. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng đến nét đặc thù vùng miền phù hợp với khu vực miền núi.

 Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

            Đào tạo những cán bộ khoa học có trình độ cao về lý thuyết và có năng lực nghiên cứu thực tiễn, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học nói chung và Văn học Việt Nam nói riêng. Có trình độ và năng lực chuyên môn sâu trong giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành văn học Việt Nam.

 Mục tiêu cụ thể

* Về kiến thức:

            - Cung cấp những kiến thức chuyên sâu bậc cao và cập nhật trong lĩnh vực Văn học Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và thực tiễn nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu văn học nói chung và văn học Việt Nam nói riêng.

            - Cung cấp những kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, lịch sử, tư tưởng, triết học, ngoại ngữ… có liên quan đến văn học và văn học Việt Nam nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của học viên, góp phần đáp ứng nhu cầu cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

            - Cung cấp những kiến thức Văn học Việt Nam theo chuyên ngành hẹp nhằm hướng nghiệp cho các định hướng chuyên môn cụ thể phục vụ cho việc giảng dạy, công tác và nghiên cứu khoa học.

* Về kỹ năng:

            - Cung cấp phương pháp xử lí các vấn đề về văn học nói chung, Văn học Việt Nam nói riêng, các kĩ năng thực hành phân tích văn bản nhằm rèn luyện nghiệp vụ nghiên cứu khoa học để học viên có khả năng thích nghi với công việc có liên quan đến nghiệp vụ văn học, có liên quan đến những khoa học khác nhau thuộc khối xã hội nhân văn.

            - Tạo cơ sở chuyên môn để học viên có thể tiếp tục chương trình tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam.

* Về năng lực:

            - Các học viên Cao học tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam theo khung chương trình này có thể giảng dạy, nghiên cứu tại các Viện, các trường Đại học hoặc phổ thông các cấp…

            - Các học viên Cao học tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam theo khung chương trình này có thể thực hiện các nghiệp vụ khác như đi sâu và nghiên cứu để trở thành chuyên gia về lĩnh vực Văn học Việt Nam…

* Về thái độ:

            - Học viên phải có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, yêu ngành yêu nghề, trung thực trong chuyên môn và trong cuộc sống. Không ngừng phấn đấu cho sự tiến bộ của tập thể và bản thân trong lĩnh vực khoa học mà mình nghiên cứu.

 

 

Triển vọng nghề nghiệp

Khả năng công tác của HV sau khi tốt nghiệp 

Những học viên được đào tạo có khả năng làm công tác nghiên cứu khoa học ở các viện, trung tâm nghiên cứu văn học; tham gia giảng dạy trung học phổ thông, đại học và có thể hoạt động ở một số lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn;

Khả năng học tâp, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có  khả năng nghiên cứu độc  lập, sáng  tạo; có năng lực  phát  hiện  và  giải  quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ; 

- Có tiền để để nghiên cứu ở mức độ cao hơn như học NCS.

 

Cấu trúc chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2018

Danh mục các học phần bắt buộc:

Kiến thức chung và kiến thức cơ sở

1

Triết học

2

Ngoại ngữ

3

Phương pháp luận NCKH

4

Tiếp nhận văn học

5

Thi pháp học

6

Vấn đề hiện đại hóa văn học Việt Nam

7

Lịch sử nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam

8

Văn học so sánh

9

Nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam theo hướng liên ngành

10

Ngôn ngữ và văn chương

11

Những đặc trưng hệ hình văn học trung đại

 

 

Kiến thức chuyên ngành

1

Giải mã văn học dân gian từ mã văn hóa

2

Diễn tiến các thể thơ dân tộc trong văn học trung đại  Việt Nam

3

Phong cách nghệ thuật một số cây bút văn xuôi Việt Nam hiện đại

4

Vấn đề về con người trong văn học trung đại Việt Nam

5

Phong trào Thơ Mới và việc đổi mới thi pháp thơ trữ tình Việt Nam

6

Văn học đương đại Việt Nam – diện mạo và đặc trưng

7

Văn học  dân tộc thiểu số Việt Nam

 

 

Luận văn thạc sĩ

Nội dung một số học phần bắt buộc

PHIL115 -  Triết học 

Học phần kế thừa những kiến thức đã học trong chương trình đào tạo triết học ở bậc đại học, phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học - công nghệ, những vấn đề mới của thời đại và đất nước. Học viên được học các chuyên đề chuyên sâu; kiến thức về nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng; những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử hình thành, phát triển của triết học nói chung và các trường phái triết học nói riêng. Trên cơ sở đó giúp học viên có khả năng vận dụng kiến thức triết học để giải quyết những vấn để lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

ENG 215 - Ngoại ngữ 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức ngoại ngữ chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, giúp cho học viên có thể đọc, dịch tài liệu phục vụ cho việc học tập các môn học chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và hoàn thành luận văn thạc sĩ.

MLS231 - Phương pháp luận nghiên cứu văn học 

Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu văn học: Lịch sử hình thành, các trường phái, các khái niệm chính; đồng thời giúp học viên đi sâu vào hệ thống các phương pháp, các thao tác, các kỹ năng cần thiết để thực hiện văn bản nghiên cứu văn học

POE221 - Thi pháp học 

Học phần giới thiệu khái quát các khái niệm thi pháp, thi pháp học, các trường phái nghiên cứu thi pháp trên thế giới, giới thiệu một phương pháp nghiên cứu văn học bắt đầu từ những phương diện của hình thức nghệ thuật mang tính nội dung: quan niệm nghệ thuật về thế giới và con người, không gian và thời gian nghệ thuật, tác giả và kiểu tác  giả; ngôn từ nghệ thuật; cấu trúc và văn bản trần thuật. Qua việc giới thiệu lý thuyết sẽ vận dụng lý luận vào thực hành nghiên cứu các tác phẩm văn học cụ thể từ hướng tiếp cận thi pháp học.

RIL221- Ngôn ngữ và văn chương 

Học phần giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về phong cách và vai trò của Ngôn ngữ trong tác phẩm văn chương. Đồng thời xem xét Ngôn ngữ văn chương trên tất cả các bình diện, đặt trong một chỉnh thể nghệ thuật, hiệu quả biểu đạt của các yếu tố. Xem xét ngôn ngữ trong một số thể loại tiêu biểu. Qua đó, giúp học viên nắm được mối quan hệ mật thiết giữa ngôn ngữ và văn chương, sự chi phối của ngôn ngữ đến quá trình sáng tạo, cảm thụ và phân tích nghệ thuật văn chương. 

MVL221 - Vấn đề hiện đại hóa văn học Việt Nam 

Môn Vấn đề hiện đại hóa văn học Việt Nam nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về những đặc điểm cơ bản của văn học thời kỳ hiện đại, sự vận động và đặc điểm tiến trình hiện đại của văn học Việt Nam. 

LIR221- Tiếp nhận văn học  

Tiếp nhận văn học là hoạt động “tiêu dùng”, thưởng thức, phê bình văn học của độc giả thuộc nhiều loại hình, nhiều trình độ khác nhau. Có sáng tác văn học thì dĩ nhiên có sự tiếp nhận văn học và chính sự tiếp nhận đã tác động ngược trở lại hoạt động sáng tác.

Vì thế, nghiên cứu các vấn đề về tiếp nhận văn học có ý nghĩa lí luận và thực tiễn cao. Môn học cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về tiếp nhận văn học như: người đọc và sự tiếp nhận văn học; thưởng thức văn học, phê bình văn học…Ngoài ra, môn học cũng giúp người học ý thức được vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của người đọc đối với văn học.

COL221 - Văn học so sánh 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và quan niệm về văn học so sánh cùng những nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu văn học so sánh. Kiến thức thu nhận được giúp học viên phân biệt được phương pháp so sánh văn học với bộ môn văn học so sánh, với phương pháp luận văn học so sánh; nắm được mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của văn học so sánh, các nguyên tắc ứng dụng nghiên cứu văn học so sánh vào các đề tài, chủ đề cụ thể.

ATC221 - Loại hình học tác giả văn học nhà Nho 

Học phần cung cấp những kiến thức chuyên sâu về lịch sử văn học trung đại Việt Nam, tiếp cận phương pháp nghiên cứu văn học theo loại hình. Môn học đề cập đến ba mẫu nhà nho đã hình thành trong thực tiễn lịch sử trung cận đại Việt Nam, đặc biệt tập trung soi rọi loại hình thứ ba, loại hình có vai trò lớn đối với văn học viết bằng ngôn ngữ dân tộc (tiếng Việt, chữ Nôm) từ thế kỷ XVIII.

LSC221 - Nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóa 

Nội dung học phần đi sâu tìm hiểu lý thuyết tiếp cận văn hóa học và ứng dụng lý thuyết vào nghiên cứu văn học. Sự cần thiết ứng dụng các tri thức văn hóa vào giải mã các tác phẩm văn học trên các cấp độ khác nhau. Nội dung môn học cũng trình bày hệ thống các vấn đề của một tác phẩm văn học nhìn từ góc độ văn hóa. 

RVI221 - Nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam theo hướng liên ngành 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của khoa folklore học, từ đó đưa ra các hướng tiếp cận khác nhau đối với văn học dân gian. Phần thứ nhất đề cập đến một số vấn đề của khoa folklore học như: khái niệm folklore, đối tượng của khoa folklore học, mối quan hệ giữa văn học dân gian và các thành phần khác trong tổng thể folklore, giữa foklore học và nhân học văn hóa.Phần thứ hai giới thiệu hai hướng tiếp cận cơ bản đối với một hiện tượng, một tác phẩm văn học dân gian. 

PVL221 - Những đặc trưng hệ hình văn học trung đại Việt Nam 

Học phần gồm một số nội dung chính sau: Vị trí của văn học trung đại trong tiến trình văn học khu vực và thế  giới; những nền văn học “kiến tạo vùng” và vị trí  văn học Việt Nam trong văn học khu vực; quan hệ giữa các lĩnh vực tri thức và sáng tạo tinh thần trong thời trung đại; khái niệm “hệ hình văn học” và việc vận dụng chúng để phân chia hệ hình văn học trong tiến trình lịch sử văn học thế giới; sự khác biệt hệ hình giữa các thời đại; thời kỳ văn học khác nhau trong lịch sử văn học Việt Nam; những đặc trưng hệ hình văn học trung đại trong đối sánh với văn học hiện đại.

DLC331 - Giải mã văn học dân gian từ mã văn hóa 

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về văn hoá, mã văn hoá, cách thức tiếp cận và giải mã văn hoá trong các tác phẩm văn học dân gian. Ngoài ra, môn học cũng giúp người học vận dụng được nhiều kĩ năng như tổng hợp, khái quát, phân tích, so sánh.

PVL331 - Diễn tiến các thể thơ dân tộc trong văn học Việt Nam trung đại 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức về đặc trưng, nguồn gốc, diễn trình hình thành, phát triển và hoàn thiện ba thể thơ dân tộc trong văn học trung đại Việt Nam: lục bát, song thất lục bát và hát nói. Ba thể thơ trên sẽ được xem xét trong thể loại cụ thể: Lục bát trong Truyện thơ, STLB trong Ngâm và thể hát nói trong bài hát nói, thông qua việc tìm hiểu một số tác phẩm (thuộc ba thể loại trên) đặc biệt là những tác phẩm được xem là đỉnh cao của thể loại. 

ATV331 - Phong cách nghệ thuật một số cây bút văn xuôi Văn học Việt Nam hiện đại 

Môn học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về lý luận phong cách nghệ thuật, về tiểu sử, con người, cách chặng đường sáng tác và đặc điểm phong cách nghệ thuật của một số nhà văn tiêu biểu trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại như Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Minh Châu,... 

PCV331 - Thơ Việt Nam hiện đại 

Thơ Việt Nam hiện đại hoà mình vào dòng chảy chung của văn học dân tộc và để lại dấu ấn sâu đậm với những tác giả tiêu biểu. Vì thế, nghiên cứu các vấn thơ Việt Nam hiện đại sẽ góp phần cung cấp tri thức khái quát và toàn cảnh có ý nghĩa lí luận và thực tiễn cao. Môn học cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về thơ hiện đại Việt Nam như: bối cảnh, các giai đoạn phát triển, những đặc điểm cơ bản, một số gương mặt tiêu biểu.

NPV331 - Phong trào Thơ Mới và việc đổi mới thi pháp thơ trữ tình Việt Nam 

Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về thành tựu của Thơ Mới và những ảnh hưởng của nó với việc đổi mới thi pháp trong thơ trữ tình Việt Nam.

LEM331 - Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Văn học các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng của văn học Việt Nam. Nó vừa  chịu ảnh hưởng của văn học dân tộc Việt, vừa có một diện mạo riêng, góp phần tạo nên một chỉnh thể văn học Việt Nam vừa đa dạng, phong phú, vừa giàu bản sắc. Môn học này cung cấp cho sinh viên cái nhìn khái quát về lịch sử văn học dân tộc thiểu số Việt Nam (khu vực miền núi phía Bắc), trong suốt quá trình hình thành, phát triển từ văn học dân gian đến văn học viết.

D. Luận văn thạc sĩ - MTS441 

Luận văn thạc sĩ là một đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn do đơn vị đào tạo giao hoặc do học viên tự đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và Hội đồng khoa học đào tạo chuyên ngành chấp thuận. Học viên được phép bảo vệ luận văn Thạc sĩ sau khi hoàn thành các học phần thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành. 

 

Phương pháp giảng dạy, học tập & đánh giá

 

 

Chia sẻ

DANH MỤC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG/PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VỚI NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

Ngành tốt nghiệp đại học

 

Ghi chú

Ngành đúng/phù hợp

Ngành gần

Ngành khác

Tên ngành

HP bổ sung bậc ĐH

Tên ngành

HP bổ sung bậc ĐH

 

 

1

Văn học Việt Nam, mã số 8220121

(thuộc lĩnh vực Nhân văn)

1.Văn học

2.SP Ngữ văn

3. Lí luận và phương pháp dạy văn

4. Sáng tác văn học

5. Ngôn ngữ học

 

Không

1. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam gồm những nội dung chủ yếu sau: Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam; Viết văn; Hán - Nôm; Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam; Việt Nam học…

2. Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài gồm những nội dung chủ yếu sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung Quốc; Tiếng Đức; Tiếng Tây Ban Nha; Tiếng Bồ Đào Nha; Tiếng Italia; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn Quốc; Quốc tế học; Đông Phương học; Đông Nam Á học; Trung Quốc học; Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Ôtxtrâylia học, Châu Á học…

3. Nhân văn khác gồm những nội dung chủ yếu sau: Triết học; Lịch sử; Văn hoá học; Lí luận và phê bình sân khấu, Biên kịch sân khấu, Lí luận và phê bình điện ảnh – truyền hình, Biên kịch điện ảnh – truyền hình, Báo chí, Truyền thông,  Báo chí và truyền thông, Quan hệ công chúng và Truyền thông, SP Văn – Địa,  SP Văn – Sử.

1. Văn học dân gian (2 TC)

2. Văn học Việt Nam trung đại (2 TC)

3. Văn học Việt Nam hiện đại (2 TC)

4. Nguyên lý lý luận văn học (2 TC)

 

Dân tộc học; Xã hội học;  Lao động xã hội, Công tác lao động; Công tác phụ nữ

 

1. Văn học dân gian (2 TC)

2. Văn học Việt Nam trung đại (2 TC)

3. Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945 (2 TC)

4. Văn học Việt Nam  từ 1945 đến 1975 (2 TC)

5. Nguyên lý lý luận văn học (2 TC)