Chương trình đào tạo Cử nhân Báo chí nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Bên cạnh hệ thống lý …