TIN TỨC

Tuần 14 năm học 2018 - 2019 (Từ 05/11– 11/11/2018)

Ngày đăng: //

Tuần 14 năm học 2018 - 2019 (Từ 05/11– 11/11/2018)

 

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Thành phần tham dự/

Người thực hiện

 

Địa điểm

 

Chủ trì/Phụ trách

Thứ hai, 05/11/2018

Tiết 4,5

Lên lớp học phần Phê bình tác phẩm VHNT trên báo chí

TS. Vũ Thị Hạnh

3A203

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7,8, 9, 10

Lên lớp học phần Văn học Châu Âu

TS. Bùi Linh Huệ

 

BM Văn Học

Tiết 11, 12

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ ba, 06/11/2018

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Lịch sử Báo chí

ThS. Phạm Anh Nguyên

3A502

BM Báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 10, 11

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ tư, 07/11/2018

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Lịch sử Báo chí

ThS. Phạm Anh Nguyên

3A502

BM Báo chí

Tiết 7,8, 9, 10

Lên lớp học phần Văn học Châu Âu

TS. Bùi Linh Huệ

 

BM Văn Học

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

3B102

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ năm, 08/11/2018

Tiết 3, 4

Lên lớp học phần Phê bình tác phẩm VHNT trên báo chí

TS. Vũ Thị Hạnh

3A203

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3A202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang

3A302

BM Báo chí

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3A502

BM Văn học

Tiết 11, 12

Lên lớp học phần Sản xuất tác phẩm truyền hình

ThS. Lê Đình Hải

3A302

BM Báo chí

Thứ sáu, 09/11/2018

Tiết 3, 4, 5

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3A403

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Pháp luật và đạo đức báo chí

ThS. Lê Đình Hải

3A302

BM Báo chí

Tiết 7,8, 9, 10

Lên lớp học phần Văn học Châu Âu

TS. Bùi Linh Huệ

 

BM Văn Học

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3B403

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 9, 10

Lên lớp học phần Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang

3A302

BM Báo chí

Thứ bảy, 10/11/2018

Tiết 1, 2, 3

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

ThS. Phạm Thị Vân Huyền

3B102

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Pháp luật và đạo đức báo chí

ThS. Lê Đình Hải

3A103

BM Báo chí

Tiết 9, 10

Lên lớp học phần Sản xuất tác phẩm truyền hình

ThS. Lê Đình Hải

3A103

BM Báo chí

Tiết 7,8, 9, 10

Lên lớp học phần Văn học Châu Âu

TS. Bùi Linh Huệ

 

BM Văn Học

Chủ nhật, 11/11/2018

7h30

Tọa đàm “Văn học – Báo chí: Góc nhìn đa chiều”

Cán bộ Khoa Báo chí – TT và Văn học

3B502

Khoa Báo chí – TT và Văn học


 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh