TIN TỨC

Cơ hội để biến giấc mơ làm MC, Designer chuyên nghiệp thành sự thật

Ngày đăng: 07/09/2018

Khoa Báo chí, Truyền thông và Văn học, trường Đại học Khoa học đã liên kết với cơ sở đào tạo của Đài truyền hình Việt Nam mở các lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ Báo chí và chuẩn bị chiêu sinh trong thời gian tới.

 

 

Để đăng kí, vui lòng điền theo mẫu bên dưới:

 

 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ảnh
4x6 cm

 

 

 

PHIẾU HỌC VIÊN

(Số: ………………………)

 

 

I. THÔNG TIN VỀ HỌC VIÊN (Do học viên ghi)

1. Họ và tên khai sinh (chữ in hoa có dấu): ………………..............................…Nam, Nữ …………

2. Sinh ngày …....... tháng ....….. năm …………… Số CMTND: …………………...….…..……

3. Nguyên quán:(xã/phường, huyện/thị xã, tnh/thành phố) …………………...........…...……….........…

...........................................................................................................................................................

4. Hộ khẩu thường trú (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)…………....…..............………………

...........................................................................................................................................................

5. Dân tộc: …………..……….. Thuộc đối tượng (ghi cụ thể các đi tượng): …...................…………

6. Nghề nghiệp, nơi làm việc hiện nay: …………………………………………....………………

………………………; Điện thoại: ……………………Email……………………………………

7. Trình độ học lực (bậc cao nhất, đã tốt nghiệp: ĐH, CĐ, TC, THPT, THCS) ……….........................……

8. Khi cần, báo tin cho ai (họ, tên, địa ch): ………………………..........……………………………

………………………………………………..; Điện thoại: ………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin đã khai là đúng sự thật, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  

................…, ngày  …. Tháng  ..... năm 20 ....
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

………………………………..

II. THÔNG TIN VỀ NGHỀ HỌC (Do cơ sở đào tạo ghi)

1. Nghề đào tạo: ………………………………………………………………………………

2. Thời gian khóa học:.......................... ngày thực học. Bắt đầu từ ngày ….. tháng ….. năm 20

     Dự kiến thời gian kết thúc khóa học vào ngày ….. tháng ….. năm 20

3. Địa điểm đào tạo: …………………………………………………………………………

4. Chuẩn đầu ra (ghi cụ thể những kiến thức, kỹ năng, thái độ người học có được, làm được sau khóa học): …………………………............................................................................................................….

5. Dự kiến nơi làm việc sau khóa học: …...........…………………………………………………

  

Hà Nội, ngày         tháng       năm 20

Hiệu trưởng
(ký tên, đóng dấu)

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh