TIN TỨC

Danh mục bài báo khoa học đã công bố năm 2016

Ngày đăng: 14/03/2016

Các bài báo khoa học đã công bố năm 2016 của giảng viên Khoa Văn - Xã hội:

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên các tác giả

Thông tin

xuất bản

Tạp chí đại học

 

1

Từ biểu tượng đất và mẹ đến tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt trong Mẫu thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh

Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên

Vũ Thị Hạnh

Đã có chứng nhận đăng tháng 06/ 2016

 

                 
 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh