CÔNG TRÌNH
# File Tải xuống
1 Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận.pdf Tải xuống
2 Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết của Thuận.pdf Tải xuống
3 Cấp độ liên kết và trần thuật trong tiểu thuyết của Thuận.pdf Tải xuống
4 Chơi cùng ngôn từ trong tiểu thuyết của Thuận.pdf Tải xuống
5 Bàn thêm về các dấu hiệu thông dụng nhận diện hành động hỏi gián tiếp trong Tiếng Việt.pdf Tải xuống
6 2015, Nguyễn Thị Trà My, Yếu tố giới trong việc sử dụng một số kiểu câu của sinh viên.pdf Tải xuống
7 2015, Nguyễn Thị Trà My, Tiếng Việt và xu thế tự do hóa ngôn ngữ thơ Việt Nam hiện đại.pdf Tải xuống
8 2015 - Thu Trang - Hiện tượng đa thanh trong lập luận nghịch hướng - Thu Trang.pdf Tải xuống
9 2015 - Thu Trang - Hiện tượng Ä‘a thanh trong lập luận nghịch hÆ°á»›ng - Thu Trang.pdf Tải xuống
10 2014, Nguyễn Thị Trà My, Vi Thị Điệp, Đặc điểm vốn từ vựng của trẻ em từ 2 đến 3 tuổi.pdf Tải xuống
11 2014 - Thu Trang - Kết tử đồng hướng với việc tổ chức lập luận trong Tiếng Việt.pdf Tải xuống
12 2014 - Thu Hòa, Đặc điểm trung gian của nhóm động từ chỉ sự tồn tại, xuất hiện, tiêu biến trong Tiếng Việt.pdf Tải xuống
13 2013-Hà Xuân Hương Quan hệ giữa TT của người Tày và lễ hội về người anh hùng lịch sử ở vùng Đông Bắc.pdf Tải xuống
14 2013- HOÀNG THỊ TUYẾT MAI, THI PHÁP HOÀNG GIA CỦA VĂN HỌC NÔM THỜI HỒNG ĐỨC .pdf Tải xuống
15 2013- HOÀNG THỊ TUYẾT MAI, PHƯƠNG THỨC ỨNG XỬ VỚI NGÔN NGỮ DÂN TỘC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG .pdf Tải xuống
16 2013- HOÀNG THỊ TUYẾT MAI, Biển văn nôm (Qua Thập giới cô hồn quốc ngữ văn) - Một di sản văn hóa phi vật thể.pdf Tải xuống
17 2013, Nguyễn Thị Trà My, Trương Thị Hoa, Tình thái từ trên mạng xã hội Facebook.pdf Tải xuống
18 2013, Nguyễn Thị Trà My, Khả năng tổ hợp và cơ cấu nghĩa của từ Bụng, dạ trong Tiếng Việt.pdf Tải xuống
19 2013 - Thu Trang - Lập luận qua đoạn văn miêu tả nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao.pdf Tải xuống
20 2013 - Thu Trang - Kết tử vì trong Tiếng Việt.pdf Tải xuống
21 2011-HOÀNG THỊ TUYẾT MAI, Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý - Trần.pdf Tải xuống
22 2011, Nguyễn Thị Trà My, Thăm cảnh chùa Hương qua những vần thơ của Xuân Diệu.pdf Tải xuống
23 2010 - NGUYỄN DIỆU LINH Cảm hứng phê phán trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên.pdf Tải xuống

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh